موتور وجود خود را روشن کنید (قسمت اول)

یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 10:37

من حسین احمدی می گویم که هدف و مقصود در زندگی مانند موتوری است که به ما نیرو میبخشد. این موتور بیشتر اوقات خاموش است. شما هم میتوانید مانند افراد موفق، به روشنی هدف های خود را در کار و زندگی تعیین کنید و برای رسیدن به آن، طرح و نقشه ای بریزید و اجرا کنید. بدین ترتیب هر روز میدانید چه کارهایی باید انجام دهید. بر پایه ی هدف های خود برنامه ی ماهیانه و سالیانه طراحی و همه ی نیروی خود را روی آن متمرکز کنید. توجه داشته باشید بین اعمالی که برای دستیابی به هدف انجام می شود و کارهایی که برای دلخوشی و تسکین هیجانهای درونی انجام میگیرد، تفاوت زیادی وجود دارد. باید نیروی خود را به کارهایی اختصاص دهید که جزیی از هدفهایتان باشند و گرنه هر چند آن کارها مفید باشند، شما را به مقصد نمی رسانند.یکی از دالیل مهمی که افراد هیچگاه به مقصود نمی رسند آن است که معموال هدف و مقصد روشنی برای خود انتخاب نکردهاند، آموزشهای الزم را برای این کار ندیدهاند و رسیدن به هدف را قابل دسترسی نمیدانند. یکی از ویژگیهای افراد موفق این است که بدون اتلاف وقت همه ی نیروی خود را به کار میگیرند تا به هدفشان برسند.موفق باشید.

حسین احمدی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.